algemene voorwaarden

 1. Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 

 • Strik op de dijk kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

 

 • Alle door Strik op de dijk gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Strik op de dijk binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de gast een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

 

 1. Reserveringen

 

 • Strik op de dijk accepteert reserveringen op basis van beschikbaarheid. Het maken van een reservering houdt geen garantie in voor een specifieke tafel of tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

 • Strik op de dijk kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

 

 • Strik op de dijk behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren indien nodig, bijvoorbeeld in geval van overmacht, onderhoudswerkzaamheden of andere onvoorziene omstandigheden.

 

 • Gasten dienen op tijd aanwezig te zijn voor hun reservering. Indien gasten te laat arriveren, kan Strik op de dijk de reservering annuleren en de tafel aan anderen toewijzen.

 

 1. Menu en voedselallergieën

 

 • Strik op de dijk behoudt zich het recht voor om het menu en de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, als een gast een bestelling heeft geplaatst vóór een wijziging, zal de bestelling worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overeengekomen.

 

 • Strik op de dijk spant zich in om informatie te verstrekken over de ingrediënten en allergenen in de gerechten. Gasten worden echter geadviseerd om hun voedselallergieën of speciale dieetvereisten voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling te melden. Strik op de dijk kan echter niet garanderen dat er geen sporen van allergenen aanwezig zijn in de gerechten, aangezien er in de keuken met verschillende ingrediënten wordt gewerkt.

 

 1. Betaling

 

 • Gasten dienen de verschuldigde bedragen voor de geleverde producten en diensten te betalen volgens de geldende prijzen en betalingsmethoden van Strik op de dijk.

 

 • Strik op de dijk accepteert contante betalingen en andere gangbare elektronische betalingsmethoden, tenzij anders aangegeven.

 

 • Indien een gast een factuur wenst te ontvangen, dient dit vooraf te worden aangegeven. Strik op de dijk behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor het verstrekken van een factuur.

 

 1. Algemene huisregels gasten

 

 • Gasten dienen zich respectvol en beleefd te gedragen tegenover het personeel en andere gasten van Strik op de dijk.

 

 • Gasten zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen tijdens hun verblijf in Strik op de dijk. Strik op de dijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van gasten.

 

 • Het gebruik van drugs en andere verboden substanties is ten strengste verboden in Strik op de dijk.

 

 • De gast is verplicht om zich aan de in Strik op de dijk geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Strik op de dijk op te volgen. Strik op de dijk moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

 

 • De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Strik op de dijk in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

 

 • Wij wensen van onze gasten een gewenste kledingstijl voor lunch, borrel en diner in onze uitgaansgelegenheid. Dat houdt in dat wij petjes, capuchons en andere sport gerelateerde kledij binnen liever niet zien.

 

 1. Annulering en terugbetaling

 

 • Gasten kunnen hun reservering annuleren of wijzigen volgens de annuleringsvoorwaarden die bij het maken van de reservering zijn verstrekt.

 

 • In geval van annulering heeft Strik op de dijk het recht om eventuele kosten in rekening te brengen die redelijkerwijs voortvloeien uit de annulering.

 

 • Restituties worden beoordeeld op basis van het beleid van Strik op de dijk en kunnen afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van de annulering.

 

 • Bij no-shows (het niet verschijnen op de gereserveerde tijd zonder annulering) behoudt Strik op de dijk zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

 

 1. Aansprakelijkheid van Strik op de dijk

 

 • Strik op de dijk is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Strik op de dijk in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Strik op de dijk dan wel aan personen van wier hulp Strik op de dijk bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

 

 • Strik op de dijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Strik op de dijk zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De gast vrijwaart Strik op de dijk tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Strik op de dijk.

 

 • Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Strik op de dijk niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Strik op de dijk.

 

 • Strik op de dijk is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Strik op de dijk houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Strik op de dijk staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Strik op de dijk.

 

 • Aansprakelijkheid van Strik op de dijk is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

 

 • Indien Strik op de dijk goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Strik op de dijk daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Strik op de dijk niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Strik op de dijk opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Strik op de dijk. In alle gevallen geldt dat Strik op de dijk niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of Strik op de dijk daarvoor enige vergoeding bedingt.

 

 1. Aansprakelijkheid van gast(en)

 

 • De gast(en) en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Strik op de dijk en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gasten/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

 1. Klachten

 

 • Klachten over de dienstverlening of de geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Strik op de dijk.

 

 • Strik op de dijk zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en naar tevredenheid op te lossen.

 

 

 1. Overmacht

 

 • In geval van overmacht is Strik op de dijk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.